Política de Xarxes Socials

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de El Serrat Turisme Rural SL, a les xarxes socials.

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/619 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves Dades Personals i Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets Digitals, El Serrat Turisme Rural posa en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen nostre assetjo web. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina suposa que accepta expressament aquesta política de privadesa i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el previst en la mateixa.

Aquests comptes no estan gestionades les 24 hores del dia.

2. Dades de menors d’edat o incapacitats.

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) años. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, El Serrat Turisme Rural adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial de l’ El Serrat Turisme Rural , el responsable quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaces sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. IIdentificació de la raó social del Responsable del fitxer.

L’usuari queda informat que El Serrat Turisme Rural SL, amb domicili social en Masia El Serrat s/n de la població de Planoles, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del El Serrat Turisme Rural, en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats al fet que es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment.

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari, a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de El Serrat turisme Rural, amb la finalitat d’oferir-li informació de El Serrat Turisme Rural, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb el El Serrat Turisme Rural, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb l’establert en la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial del El Serrat Turisme Rural, en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas en què l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà d’utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i condicions de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat dels quals i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

El Serrat Turisme Rural SL té dret a eliminar de la present pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualsevol contingut publicat per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les normes de la Plataforma.

La informació i les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a través de les xarxes socials de El Serrat Turisme Rural SL SLes tracten amb la finalitat de:

 • Gestionar el registre de l’usuari, la creació del seu compte i l’ús de les xarxes socials del El Serrat Turisme Rural.
 • Atendre totes les peticions que ens formuli a través de les xarxes socials del El Serrat Turisme Rural.
 • Enviar informació i publicitat del El Serrat Turisme Rural, per mitjans electrònics.
 • Conèixer l’opinió i la valoració de l’usuari.
 • Conèixer l’opinió i la valoració de l’usuari i mantenir-ho al dia d’activitats, notícies, ofertes especials del seu interès.

Tot això, sempre que hagi estat consentit de manera prèvia i expressa per l’interessat.

La informació facilitada per l’usuari a través de les xarxes socials del El Serrat Turismo Rural, incloses les dades personals, poden ser publicats sempre en funció dels serveis que l’usuari utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública a altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’usuari pot configurar què informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vulgui utilitzar.

A les xarxes socials, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altres tipus d’informació o altres continguts, cosa que en aquest cas farà de manera lliure, voluntària i conscient. Si ho fa així, aquests continguts estaran subjectes tant a aquesta política com les normes i les condicions d’accés i ús de la xarxa social corresponent. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, aquesta política i l’avís legal. L’usuari únicament podrà publicar dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i la propietat dels quals li pertanyin o respecte dels quals tingui l’autorització de tercers.

El Serrat Turisme Rural, té dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial –unilateralment i sense comunicació ni autorització prèvia de l’usuari– cqualsevol contingut publicat per l’usuari quan aquest usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i/o les de les xarxes socials.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals EL SERRAT TURISME RURAL, tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades.

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial del El Serrat Turisme Rural, a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de la xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial del El Serrat Turisme Rural, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

Únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis.

El Serrat Turisme Rural, adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hipervincles a la xarxa social, ni als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades.

El Serrat Turisme Rural, adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari a tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privadesa de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del El Serrat Turisme Rural.

8. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades.

S’informa a l’usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a El Serrat Turismo Rural amb domicili social a Masía El Serrat s/n de Planoles, juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a l’adreça indicada anteriorment, o bé per correu electrònic a info@elserratplanoles.com.

Drets que assisteixen a l’Interessat:

 • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

9. Normes d’Ús.

 • No escrigui res discriminatori, racista, difamatori, obscè, que infringeixi la normativa vigent, que convidi a fer-ho o que promogui comportaments incívics.
 • Sigui amable i respectuós amb els usuaris i les seves opinions.
 • Respecti la privadesa i la reputació de les persones.
 • Amb una vegada n’hi ha prou; eviti repetir el mateix missatge contínuament.
 • Intenti que el contingut de la intervenció tingui relació amb l’assumpte que s’està tractant. D’aquesta manera, facilita la conversa.

10. Altra informació d’interès.

El Serrat Turisme Rural podrà modificar i/o substituir a qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb nosaltres, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de la següent adreça electrònica: info@elserratplanoles.com

Així mateix, l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.