Avís Legal

El Serrat Turisme Rural SL amb domicili a Planoles, a la Masía El Serrat s/n, amb C.I.F. número B17629262 inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 1537, Foli 185, Fulla número GI-25640 ,INCRIPCIÓ 1ª, i amb codi d’inscripció al registre de Turisme de Catalunya: ATG-000002-83, titular de l’adreça URL www.elserratplanoles.com i telèfon de contacte 625052378.

Com usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

Com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb El Serrat Turisme Rural. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web El Serrat Turisme Rural SL , l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de El Serrat Turisme Rural SL , de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal de El Serrat Turisme Rural o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, El Serrat Turisme Rural SL no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Dades de caràcter personal

El Serrat Turisme Rural SL compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. El Serrat Turisme Rural ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies de tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El Serrat Turisme Rural ha adoptado las medidas técnicas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias de tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

El Serrat Turisme Rural disposa d’una Política de Privacitat on es descriu, amb detall, els nostres esforços per la transparència i la seguretat de la informació que tractem.

Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de El Serrat Turisme Rural SL o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de El Serrat Turisme Rural SL o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, en virtut de l’establert en la Política de Privacitat.

Responsabilitats

El Serrat Turisme Rural no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

El Serrat Turisme Rural no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de El Serrat Turisme Rural SL mitjançant enllaços, hipervincles o links.

El Serrat Turisme Rural tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(I) Interferències, interrupcions, errors, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de El Serrat Turisme Rural SL.

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com a virus informàtics…

(III) Ús indegut o inadequat de les pàgines El Serrat Turisme Rural SL.

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Llei aplicable

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i El Serrat Turisme Rural SL acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

En les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.